Edelachtbare

In de moderne heksenjacht op klimaat-ontkenners en criticasters van de ‘energietransitie’ is het nu zover gekomen dat in de media openlijk wordt opgeroepen die te veroordelen en berechten. Met meer dan 10 jaar ervaring in het volgen van de ontwikkelingen rondom het klimaatverhaal en de uitrol van de ‘energietransitie’ twijfel ik er niet aan dat de eerste rechtszaak binnenkort dan ook zal worden aangekondigd door het OM. Het onlangs uitgebrachte rapport van de AIVD, waarin ook ‘complotdenkers’ worden benoemd als een gevaar voor de samenleving, was een duidelijke aanwijzing en opmaat in die richting.     

Vandaar hierbij vast het verweer.     

Edelachtbare,  

Ik sta hier vanwege de beschuldiging een zogenoemde klimaatontkenner te zijn: iemand die de theorie van de opwarming van de aarde als gevolg van menselijk handelen- de AGW hypothese-  ontkent, en tevens vanwege verdediging van de  stelling, dat er niet zoiets als een ‘energietransitie’ kán bestaan; waarvan ons wordt voorgehouden in de media dat het de remedie zou zijn om de vermeende opwarming van de atmosfeer te stoppen. 

Het beste bewijs dat het gaat om een verzonnen verhaal is dat er geen paniek uitbrak na het bekend worden van de maatregelen inzake het akkoord van Parijs.  Immers, de wereldeconomie zou in een duikvlucht raken en miljoenen, zo niet miljarden mensen in armoede doen belanden. Overal zouden oorlogen en conflicten uitbreken en plunderingen zich voordoen. Maar niets van dat alles gebeurde.      

Daarnaast zijn het de vele wetenschappers die overtuigend bewezen dat er geen sprake is- kan zijn- van opwarming van de atmosfeer als gevolg van menselijk handelen. Bijvoorbeeld ,zoals door de meer dan 1500 wetenschappers van over de gehele wereld, die de  ‘there ’s no climate emergency’- declaration van de Stichting Clintel ondertekenden (1). Of Patrick Moore, oprichter van Greenpeace, die een voordracht hield met de titel: ‘let ‘s celebrate CO2’ (2)   Een ode aan koolstofdioxide, als eerste bouwsteen van al het leven op aarde en de belangrijkste bouwstof die de mens ter beschikking kreeg: kalk, waarin 99.9 % van alle CO2 zit opgeslagen. 

Eminente geleerden, waarvan we in de media nooit iets mogen vernemen.   

Dan de zogenaamde energietransitie, die als remedie zou moeten dienen om de opwarming van de atmosfeer te stoppen. Die zou vergeleken kunnen worden met het voorschrijven van twee pakjes sigaretten per dag door de longarts aan de patiënt met longkanker of door de diëtist het advies aan de obesitas patiënt om meer hamburgers te consumeren.  

De AGW hypothese zegt dat de atmosfeer opwarmt als gevolg van het feit dat de mens vanaf de helft van de vorige eeuw fossiele brandstoffen ging verbranden en daardoor de CO2 concentratie ging stijgen. Dat klopt, hoewel hier aangetekend moet worden dat die uitstoot toen nog minimaal was, gezien het feit dat het bevolkingsaantal in 1850 ca 1,3 miljard bedroeg en verbrandingsmotoren pas aan het begin van de 20ste eeuw in gebruik kwamen. Het verbranden van fossiele brandstoffen kwam pas echt op gang vanaf de 50 er jaren van de vorige eeuw. De AGW- hypothese wordt bewezen geacht door 97 % van de ‘ wetenschappers en daarom reden over te gaan tot het nemen van maatregelen door overheden, zo wordt ons geleerd, maar dat is de lezing van de media die als taak hebben het verhaal -narratief- in het brein van mensen te planten. In 2009 dreigde het verhaal haast te stranden met Climategate, toen uit uitgelekte emails bleek dat er in de wetenschappelijke wereld juist grote verdeeldheid was.  

Het was niet de eerste keer in de geschiedenis dat bevindingen van wetenschappers werden ontkend of tegengewerkt.  Galileo Galilei kreeg uiteindelijk het gelijk aan zijn kant in 1632, nadat eerst Leonardo da Vinci, begin 15 eeuw al, had vastgesteld dat de aarde om de zon draait en niet andersom. ( ‘ ze staat stil’ had hij ergens verstopt opgeschreven in zijn aantekeningen ) Weer een eeuw later publiceerde Copernicus- in 1543- vlak voor zijn dood om te voorkomen te worden gemarteld door de inquisitie, zijn De revolutionibus orbium coelestium In de wetenschappelijke wereld is afgunst meer regel dan uitzondering, maar dat niet alleen: vaak zijn het de machthebbers die hun positie in gevaar zien, zoals in de tijd dat Einstein zijn theorie over het afbuigen van licht had opgesteld. Zijn tegenstanders – de spreekwoordelijke 97 % van de wetenschappers toen – noemden hem een Charlatan, totdat de theorie bewezen werd middels het experiment van Eddington in 1919, en de machthebbers zijn gelijk moesten erkennen. Wetenschap wordt niet bedreven bij handopsteken, onderstreepte Einstein nog eens met zijn beroemde uitspraak : ‘Waarom 100 wetenschappers die mijn theorie verwerpen?  1 is genoeg ! ‘. In 1932 – voordat Hitler aan de macht kwam- vluchtte Einstein omdat het werken hem steeds moeilijker werd gemaakt.  Die tijd vertoont veel overeenkomsten met deze tijd als men de beschrijving daarvan leest in het Boek “ in Europa ‘ van Geert Mak. 

De Keeling Curve van de CO2 concentratie die vanaf 1965 wordt opgetekend, vertoont een rechte lijn omhoog. De zaagtand in de lijn geeft aan dat de concentratie toeneemt als het proces van fotosynthese tot stilstand komt in de winter, wat aangeeft dat CO2 nodig is om planten en bomen te laten groeien: CO2- koolstofdioxide- is het begin van AL het leven op aarde en het begin van de koolstofkringloop. Dieren en mensen op het land eten de planten en het maritieme ecosysteem van de oceanen – die 70 % van de oppervlakte van de planeet beslaan – begint bij het fytoplankton dat eveneens door fotosynthese ontstaat.  Dieren , waaronder de mens – door Linnaeus gecategoriseerd in het RIJK der Animalia – verbranden het voedsel om arbeid te verrichten. Dat doen ze door opname van zuurstof uit de lucht in te ademen en het verbrandingsproduct CO2 weer uit te ademen, dat door planten – door Linnaeus het RIJK der Vegetabilia genoemd.  Het principe van verbranden werd aangetoond door Antoine Lavoisier, maar uit de chemieboeken verwijderd om daarmee het verbranden van houtachtige biomassa boekhoudkundig mogelijk te maken.   De concentratie van CO2 in de atmosfeer bedraagt 445 parts per miljoen, dus 4,5 deeltje per 10.000 deeltjes en die zouden de atmosfeer doen opwarmen. Dat gelooft natuurlijk niemand, ook al is CO2 een zogenaamd Broeikasgas. Gelukkig maar trouwens dat CO2 een broeikasgas is, want zonder broeikaswerking van de atmosfeer, zou de gemiddelde temperatuur op de aarde min-18 graden Celcius bedragen en was er nooit leven op aarde mogelijk geweest.(3)  Het zijn dan ook niet CO2 en methaan die de broeikaswerking veroorzaken, maar waterdamp, zoals ook het KNMI schrijft op haar site (4).   

De machtige werking daarvan is te zien in de film ‘earth from space’ (5) . Die begint met een scene waarin te zien is hoe de waterdamp opstijgt vanaf de evenaar tot grote hoogten waar het afkoelt en zo het begin vormt van weersystemen die samen het klimaat vormen over een langere periode gemeten. (6) Een systeem, dat ook door het IPCC wordt beschreven als een niet lineair en chaotische proces, met daarbij de uitdrukkelijke opmerking dat het daarom onmogelijk is voorspellingen te doen.  Daarvan hebben de meeste beleidsmakers geen notie want die lezen enkel de ‘summary voor policy makers ‘ die is samengesteld op basis van handopsteken cq de meeste stemmen tellen (7). In de film zijn verder sensationele beelden te zien over Antarctica als een geïsoleerd thermisch systeem, waar de golfstroom begint die al het -maritieme – leven op aarde mogelijk maakt door de warmte daarover te vervoeren en verdelen.  De moderne mens is wel in staat om dergelijke films te produceren, maar niet in staat kennelijk om een en ander tot zich te laten doordringen in verwondering. Was dat zo geweest namelijk dan waren niet de hierboven genoemde wetenschappers ontkenners genoemd en met respect bejegend geworden.    

Sinds 1965 volgde de CO2 concentratie dus een rechte lijn omhoog zo laat de inmiddels beroemde Mauna Loa- grafiek zien. Volgens de hypothese nu zou de temperatuur dan moeten volgen – moeten stijgen dus – maar dat klopt niet. Die daalt al 10 tallen jaren zoals we kunnen leren uit de eveneens beroemde grafiek van Roy Spencer.  Er bestaat dus helemaal geen bewijs voor de theorie dat de opwarming van de atmosfeer het gevolg zou zijn van het feit dat de consumptie van fossiele brandstoffen vanaf het begin van de industriële revolutie begon toe te nemen.  

Het akkoord van Parijs bracht niet de paniek die men zou verwachten op grond van het feit dat de wereldeconomie zou moeten krimpen, maar euforie. Iedereen herinnert zich nog wel de beelden waarin onze leiders dansten van vreugde nu de weg was vrijgemaakt voor biljoenen investeringen.  Sindsdien wordt de bevolking aangespoord zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto ’s aan te schaffen en lezen we in de media over wind- en zonneparken op zee, opslag van groene stroom in waterstof en batterijen en oneindig beschikbare biomassa die kan worden omgezet in CO2 neutrale biobrandstoffen en bioplastics. Dat alles onder het voorwendsel van het Arcadie in 2050 dat een leugen zal blijken te zijn.  

Eerder in dit betoog vergeleek ik de remedie al met die waarbij de arts de longkanker en obesitas patiënt voorschrijft, respectievelijk méér te gaan roken en meer hamburgers te eten. In lijn daarmee veroorzaken de maatregelen inzake de zogenaamde energietransitie het omgekeerde van hetgeen de bevolking wordt verteld.   

De werking van het warmtetransport van de zon naar de aarde en dan naar de ruimte is te verklaren met de wetten van de thermodynamica en ook bij de uitleg over de energietransitie moeten we beginnen bij de wetten van de thermodynamica. Zoals u wellicht weet – edelachtbare – wordt de natuur beschreven door de natuurwetten. Van Isaac Newton, waarschijnlijk de grootste wetenschapper ooit kennen we de  wetten van de mechanica waarmee hij oa bewees hetgeen Galileo Galilei eerder had aangetoond. Belangrijk ook was de ontdekking van Hubbelt & lemaitre – een Belgische priester – die aantoonden dat het heelal uitdijt en daarmee impliciet het bestaan van de Eerste wet van de thermodynamica, die stelt dat energie nooit verloren gaat . Sadi Carnot en Rudolf Clausius toonden aan dat dit kwam omdat warmte zich altijd van warm naar koud verplaatst, vastgelegd in de Tweede wet van de thermodynamica.  Met die kennis kan worden aangetoond dat  :  

‘hernieuwbare energie’ niet kan bestaan en daarom ook geen ‘energietransitie. Wel een economie van de energietransitie die niet gaat over energie maar geld.   

Het is zelfs zo, zo leren we uit het boek ‘mysterie van de tijd ‘van de professor in elementaire natuurkunde Carlo Rovelli, dat alle processen in de natuur omkeerbaar zijn, behalve in de thermodynamica. De tijdspijl daarvan wijst in een richting, waarmee hij zegt dat, als de zon eenmaal zal zijn opgebrand over 4,5 miljard jaar, het leven zal stoppen als de entropie maximaal zal zijn. Daaruit weer kunnen we leren dat eveneens het bestaan van de economie, afhankelijk is van de snelheid waarmee de reserves aan fossiele brandstoffen zullen worden aangesproken. Entropie en reserves zijn antagonistisch: neemt de entropie toe, dan neemt de voorraad af.     

Analoog daaraan doet de economie van de energietransitie de voorraden aan brandstoffen versneld afnemen. Niet alleen voorraden van fossiele brandstoffen, maar des te meer brandstoffen, gewonnen uit natuurlijke bronnen waarmee men fossiele brandstoffen vervangt; biobrandstoffen genoemd.  

Net zoals mensen elke dag voedsel tot zich moeten nemen om te verbranden in hun spieren waarmee ze arbeid leveren, moet de tank van warmtemachines- motoren en turbines voortdurend aangevuld worden om te blijven werken. Zonder voedsel gaat een levend wezen dood en zonder brandstof stopt de turbine die de generator aandrijft.  

De elektrische energie die een windmolen levert of een zonnepaneel is niet ‘hernieuwbaar. Immers’, als de wind stopt met waaien is er geen stroom meer en dat is meer dan twee derde van het jaar het geval. Naast windmolens en zonnepanelen staan altijd centrales met dezelfde capaciteit als hun ‘opgesteld vermogen die draaien op fossiele brandstoffen. Als daarbij de energie wordt opgeteld in de keten om windmolenparken te bouwen en exploiteren dan kleurt de energetische verlies- en winstrekening letterlijk bloedrood. Het bewijs dat de productie van een eenheid zogenaamde hernieuwbare energie meerdere eenheden fossiele energie vergt, kan zowel worden geleverd op basis van de wet van behoud van energie als op basis van simpele rekenkunde.  Iedereen, zelfs zonder de kennis van de wetten van de Thermodynamica, kan begrijpen dat een enkele centrale efficiënter is dan een centrale samen met een windmolenpark en vooral veel efficiënter dan de configuratie zoals die nu is met daarin een heel arsenaal aan toeters en bellen geschakeld.  

Samengevat kunnen we hieruit leren dat het produceren van een eenheid ‘hernieuwbare energie altijd meer eenheden fossiele energie vergt om te produceren en daarom meer CO2 uitstoot veroorzaakt.  

In de werktuigbouw gaat men uit van het principe ‘keep it  simple stupid ‘ en streeft men altijd naar toepassing van the best available techniques. Die principes echter werden niet meer van toepassing verklaard op de elektrische energievoorziening en daarom markeert de economie van de energietransitie  ‘het einde van de vooruitgang’.  

De economie van de energietransitie lijkt gebaseerd te zijn nu op het streven om de Worst available techniques in te zetten.  Voor de komst van de ‘economie van de energietransitie’ werd elektrische energie opgewekt met state of the art STEG centrales . Er bestaan geen technieken die een verbetering betekenen ten opzichte van het energetisch optimum van toen, waarbij het hoogt haalbare rendement werd gerealiseerd.  Bovendien bij de laagste emissies.   Sadi Carnot had nooit kunnen dromen dat uit warmte zóveel nuttige arbeid zou kunnen worden gewonnen toen hij zijn reflexions sur la motrice du fue opschreef ‘, noch Rudolf Clausius in zijn werk ”uber die bewegende kraft der warme” (8). Elektriciteit opwekken met windmolens, zonnepanelen, batterijen, waterstof ,Smart grids en dubbele netwerken – in combinatie met een backup centrale – deed het rendement  van 60 %, waarover ingenieurs 250 jaar hadden gedaan om te bereiken, weer dramatisch kelderen, hetgeen er enkel op kan wijzen dat de mensheid – althans de westerse – in een zelfmoord -modus moet zijn geraakt, waarbij ze de toekomst van de volgende generatie willens en wetens in gevaar brengt.   Bij raadpleging van wikipedia over het begrip  best available technique, zal men een andere uitleg krijgen dan die waarmee iedereen vertrouwd is.  Bij nadere beschouwing blijken ook andere pagina’s betreffende het klimaat en de energietransitie, aangepast te zijn. Heel sinister.     

Alle energie komt van de zon-edelachtbare -dus ook die om zogenaamd hernieuwbare energie te maken, maar nu met een enorme omweg van verspilling door vele industrieën in de keten, gerekend vanaf het delven van grondstoffen tot en met de recycling-en afvalindustrie, waar zo mogelijk het grootste gedeelte van het brandstofverbruik plaatsvindt.    

Vanaf het moment dat de mens zich ging vestigen in de Levant, begon ze met het exploiteren van de planeet. Vanaf de Neolithische revolutie begon ze met het kappen van bossen ten behoeve van de aanleg van weidegronden en akkerbouw en later voor de bouw van steden en wegen enzovoorts, maar nooit met het vooropgezette doel van destructie, zoals waarneembaar bij de economie van de energietransitie. 

Rentmeesterschap betekent dat een gemeenschap haar eigen habitat in stand houdt door niet meer te oogsten dan hetgeen de natuur haar biedt. Paradoxaal is het dus dat men over de natuur spreekt die beschermd moet worden, terwijl die nooit eerder zo te lijden had.  Complete bossen worden gekapt en linea recta opgestookt in- daartoe genoemde  ‘biomassacentrales’ nadat milieuorganisaties zoals Greenpeace en WNF daarvoor hadden gelobby ‘t.    

In vroeger tijden had men respect voor de natuur, want men was afhankelijk van de natuur. 1000 jaar geleden velde de Japanse Timmerman – Daiku – daarom een cipres omgeven met rituelen die hoorden bij de hindoeïstische godsdienst en schreven de bestuurders in de boeken van het Plaatsje Dedham, waar Engelse kolonisten zich hadden gevestigd begin 17de eeuw, dat het kappen van bomen met grootste zorg omgeven diende te worden, zodat er genoeg overbleef voor de volgende generatie. U moet daarbij bedenken dat het gebied rond Dedham toen nog een groot woud was, net als Engeland.   

Nu hebben wij professoren die bomen- voorheen als onderdeel van een machtig ecosysteem- een bos met wel 100den soorten – terugbrachten tot een entiteit die CO2 opneemt en weer afgeef. De data van hun computermodel wijst uit, dat bij ‘goed en verantwoord bosbeheer ‘ zoals ze het rucksichtloos kappen van bossen eufemistisch noemen en het verbranden daarvan, ‘duurzaam ‘is en bovendien dat daarbij geen CO2 vrijkomt. Mensen die niets weten van bomen, geloven dat zo’n professor de waarheid spreekt.  Complete bossen tegelijk verdwijnen in verbrandingsovens van warmtenetwerken om warmte mee te maken om woningen en gebouwen te verwarmen en om als vervanging te dienen van gas en kolen in elektriciteitscentrales. Perverser kan niet, maar dat is wat er gebeurt.      

Het bedrijf Enviva maakt reclame op haar site met de woorden ‘ displace coal, grow more trees, fight climate change’, waarschijnlijk op voorspraak van Professoren zoals Junginger en Faay van de Universiteit van Utrecht .     

Enviva is de grootste producent van houtpallets ter wereld dat op 10 locaties, jaarlijks 6.025.000 ton houtpellets produceert, waarbij u moet bedenken dat dat slechts een percentage zal zijn van het gewicht aan gekapte bomen. Vers gekapt hout namelijk bestaat voor een groot gedeelte uit water dat daaruit verdampt wordt in gasgestookte ovens, wat al meer energie vergt dan in het hout werd opgeslagen tijdens de periode van groei die tussen de 40 en 100 jaar zal zijn geweest. Telt men daarbij op de benodigde energie in alle stappen van de keten, dan zal het energetisch saldo zwaar negatief uitpakken en de CO2 uitstoot die van kolenstook ver overtreffen. Wat overblijft is een kaal landschap waaruit al het leven is verdwenen. (9)  

Afsluitend: er bestaat dus geen klimaatalarm, zoals de 1500 wetenschappers, aangesloten bij de stichting Clintel hebben verklaard en de remedie vergt vele malen meer fossiele brandstoffen ten opzichte van het pre energietransitie tijdperk waarin het energetisch optimum bestond. (10)  

Waar gaat het dan om. De rechten van de mens ? Het algemeen belang ? Er wordt veel gesproken over ‘rechten van de mens’ en het ‘algemeen belang’ als het gaat over de maatregelen inzake het tegengaan van de vermeende opwarming van de atmosfeer, maar die zijn nu juist ernstig in het geding geraakt door de wetten van de fysica buiten werking te stellen. Mensenwetten kunnen natuurlijk nooit natuurwetten overrulen.       

Niettemin worden op basis van het ontkennen van natuurwetten ontkenners van mensenwetten vervolgd. Het was in 2015 dat een Rechter voor het eerst de eis inwilligde van de actiegroep Urgenda, gefinancierd door de Postcode Loterij van het media bedrijf NOVA MEDIA. De Postcode loterij had Urgenda, dat een business model heeft gebaseerd op klimaatangst, tot goed doel -mogen- verklaren.  Bij de uitspraak werd verwezen naar een artikel uit het EVRM waarin de rechten van burgers zouden worden gewaarborgd. Kennelijk waren dat niet de rechten van alle burgers, maar slechts van burgers welke met deze uitspraak het mandaat kregen over het andere deel van de burgers macht uit te oefenen en die te dwingen tot verplichte winkelnering bij hun zonnepanelen bedrijf Sungevity.  

In de afgelopen jaren werd het duidelijk -edelachtbare –  dat de energievoorziening , die voorheen het domein was van ingenieurs, gaandeweg het domein werd van  handelsbedrijven en advocaten, die burgers, die hen in de weg staan bij de uitrol van hun businessplannen en bedrijven, criminaliseren en aanklagen.   

U hebt gemerkt edelachtbare, dat het verweer gaandeweg omsloeg in een aanklacht tegen dat weerzinwekkende systeem, bedacht door enkele machtige mensen op deze aarde, waaronder voormalige president Barack Obama en Michael Bloomberg en tot leven gebracht door Al Gore met zijn film an inconvenient truth.  Hun aansporingen hadden niets van doen met dienen van het algemeen belang van Westerse maatschappijen. Integendeel.   

In de film Planet of the Humans laten ze zien wat die werkelijk waren. (11)  

Tot zover  ‘het verweer’.   

Artikelen:  

Ad 1 Clintel declaration :  ”there’s no climate Emergency ”.  

Ad 2 Patrick Moore explains 

Do Catastrophic Predictions Come True? (w/ Patrick Moore) 

Ad 3 ‘ophoping van CO2 in de atmosfeer’ door dr. C. Le Pair 

https://www.clepair.net/klimaatsysteem_en_actors.html

‘’how does our CO2 escape ‘ door dr.C.le pair & A. Huijser 

http://www.clepair.net/oceaanCO2-3.html

http://www.clepair.net/oceaanCO2-4.html

Ad 4  KNMI over waterdamp als belangrijkste broeikasgas  

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/broeikasgas-waterdamp?fbclid=IwAR3GiIEB_ixmsUMFAcVX-cgfar3PVHSUMeJvaCBJdzFoWGONOwXs3BgfofI

Ad 5  ‘Earth from space’ , film over de werking van het klimaat .

https://www.youtube.com/watch?v=kpFryXQbVEA

Ad 6 uitleg over ‘het klimaat ‘ door Rob de Vos van ‘de klimaatgek  

Ad 7 schokkende onthullingen over de totstandkoming van IPCC rapporten door Donna Laframboise  

Ad 8 Rudolf Clausius: ”Uber die bewegende kraft der warme ”  (1850 )  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/andp.18501550403

Ad 9  ARD serie ‘die ausbeutung der urwalder” (2016 )   

Ad 10  Roy Spencer  ”CO2 uitstoot blijft stijgen ondanks aandeel hernieuwbare energie”   

Ad 11 Planet of the Humans  

William Happer in de Clintel lezing over verzadiging  van CO2 :